Dysleksja.XMC.pl » Dysortografia Dysortografia Definicja Czynniki

*DYSLEKSJA.XMC.PL

Trudności w czytaniu i pisaniu

:: Dysortografia – czym jest

Właściwie każdy człowiek uczy się przez całe swoje życie. Jednak najintensywniej przebiega ono w okresie dzieciństwa. Dziecko zdobywszy już umiejętność porozumiewania się za pomocą mowy oraz zdolności motorycznych, poszerza swą wiedzę dotyczącą umiejętności życia społecznego jak i również wiedzę zawartą w szkolnych programach nauczania. W uczeniu tym może się zdarzyć, iż dziecko będzie mieć pewne trudności. Są to różne problemy wynikające z wielu przyczyn np.: zdolności dziecka, uwarunkowań środowiskowych, niewłaściwego podejścia rodziców czy nauczyciela do dziecka lub będące przyczyną zaburzeń emocjonalnych, organicznych czy też zaburzeń rozwoju dziecka.

Jedną z takich trudności jest dysortografia.

Dysortografia definiowana jest jako trudności w nauce ortografii. Czasem spotyka się ją oddzielnie, jednak najczęściej występuje wspólnie z dysleksją – trudności w nauce czytania. Można ją rozpoznać wówczas gdy pojawia się na początku nauki szkolnej u dziecka o prawidłowym rozwoju umysłowym, u którego pismo wykazuje różnego rodzaju odstępstwa od prawidłowego zapisu wyrazów. W tym błędy ortograficzne oraz błędy wynikające z mylenia liter ze względu na ich podobieństwo w wymowie np.: ?w” i ?f ” i pisowni np.: ?m” i ?n”, ?p” i ?g”. Dziecko mimo znajomości podstawowych zasad pisowni popełnia błędy w zapisie.
Wraz z wiekiem oraz wzrostem poziomu klasy i wymagań programu nauczania zmienia się nieco natura błędów. Dziecko najpierw w większym stopniu może mylić lub opuszczać pojedyncze litery czy sylaby. Natomiast u starszych uczniów z takim zaburzeniem zmniejsza się liczba błędów związanych z myleniem liter, a wraz z poszerzeniem materiału ortograficznego oraz koniecznością pisania dłuższych prac zwiększa się częstotliwość popełniania błędów typowo ortograficznych. Problemy z nauką ortografii mogą się również pojawić w nauce języków obcych.
Często zdarza się, iż do poradni na zdiagnozowanie zaburzenia trafiają tylko ci uczniowie, którzy nie wykazują innych trudności z nauką a problemy z poprawnym pisaniem wydają się nie wynikać z braku chęci do nauki. Jest to duże uproszczenie gdyż jak już wcześniej wspomniałam dysortografia bardzo często występuje wraz z innymi zaburzeniami sprawiającymi trudności w nauce.

Etiologia dysortografii skoncentrowana jest głównie na tłumaczeniu tego zaburzenia przyczynami wynikającymi ze szkodliwego działania czynników w okresie ciążowo-okołoporodowym. Mogą to być przebyte w czasie ciąży choroby matki, nieodpowiednia dieta wraz z niekorzystną higieną życia oraz ciężkie wręcz
nawet traumatyczne przeżycia matki powodujące zaburzenia w równowadze organizmu, które mogą w negatywny sposób wpłynąć na rozwój płodu. Mogą to być również trudności w podczas porodu prowadzące do niedokrwienia czy też niedotlenienia dziecka.
Wszystkie z wyżej wymienionych czynników mogą doprowadzić do minimalnych dysfunkcji mózgu będących przyczyna dysortografii. Istnieje jeszcze jeden pogląd dotyczący przyczyn związanych z trudnościami zarówno w pisaniu jak i w czytaniu. Opiera się on na tezach twierdzących, że zaburzenia tego typu są uwarunkowane genetycznie. Potwierdzone są one poprzez liczne badania np.: w latach 50′ Hallgren opublikował wyniki badań obejmujących pary bliźniąt. Zgodność występowania zaburzeń w pisaniu oraz czytaniu u bliźniąt jednojajowych wynosiła 100%, natomiast u bliźniąt dwujajowych 33%. Wiele współczesnych badań sugeruje, iż odpowiedzialny za zaburzenia tego typu jest gen lub geny zlokalizowane na krótkim ramieniu 6-go chromosomu.
Czynników jak widać jest wiele i są zróżnicowane. Sadzę, iż największe prawdopodobieństwo pojawienia się dysortografii występuje wówczas gdy na organizm oddziałują czynniki z poszczególnych grup, zarówno genetyczne jak i środowiskowe.

(more…)